Homo sapiens

48 known processes

TIS11 (YLR136C)

Tis11p

(Aliases: CTH2)

TIS11 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

TIS11 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org