Homo sapiens

47 known processes

DOA1 (YKL213C)

Doa1p

(Aliases: UFD3,ZZZ4)

DOA1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

DOA1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org