Homo sapiens

148 known processes

hoxb1b

homeo box B1b

(Aliases: Hoxa-1,cb249,id:ibd5001,hoxa1)

hoxb1b biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

hoxb1b disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org