Homo sapiens

0 known processes

zgc:77395

zgc:77395

(Aliases: MGC77395,KIAA1706,eepd1)

zgc:77395 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

zgc:77395 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org