Homo sapiens

99 known processes

lamb1a

laminin, beta 1a

(Aliases: lamb1,fc20b05,gup,sb:cb95,wu:fc20b05)

lamb1a biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

lamb1a disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org