Homo sapiens

20 known processes

H2-Ke6

H2-K region expressed gene 6

(Aliases: D17H6S112E,MGC107650,Ring2,Hsd17b8,Ke-6,H-2Ke6,Ke6)

H2-Ke6 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

H2-Ke6 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org